Home » ... » Firma » Historia

Historia spółki eCard S.A.

Spółka eCard S.A. powstała 20 marca 2000 r. Jej założycielami były spółki: BRE Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i ComputerLand S.A. Obecnie większościowym akcjonariuszem Spółki jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, posiadające 87,98% akcji eCard S.A.

Najważniejszymi wydarzeniami w historii spółki były:

16 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eCard S.A. do kwoty 30 259 488,00 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 8 387 180 akcji zwykłych serii E, o wartości nominalnej 1,60 złotych każda. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba wyemitowanych akcji oraz liczba głosów wynikająca z akcji wynosi 18 912 180, a kapitał zakładowy eCard S.A. dzieli się na: 
a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych imiennych serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja,
b) 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja,
c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja,
d) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja.
e) 8 387 180 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja.

2 lutego 2016 roku akcjom Spółki została przywrócona forma dokumentu (zniesienie dematerializacji) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 stycznia 2016 r.

18 listopada 2014 roku Spółka uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (nr IP28/2014).

9 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu wynikające z treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2014 roku, dotyczące zmiany struktury kapitału zakładowego- liczby akcji w poszczególnych seriach w związku z ich scaleniem. Następnie, w dniu 24 września 2014 roku KDPW S.A. przeprowadziła scalenie akcji serii AA.

Po zakończeniu postępowania w sprawie scalenia akcji, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 10 525 000, a kapitał zakładowy eCard S.A. dzieli się na: 

a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) każda akcja, 

b) 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) każda akcja, 

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) każda akcja, 

d) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) każda akcja.

22 marca 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eCard S.A. do kwoty 16 840 000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 18 000 000 akcji zwykłych serii D, o wartoœci nominalnej 0,20 złotych każda. 
 
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 84 200 000, a kapitał zakładowy eCard S.A. dzieli się na: 
a) 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartoœci nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, 
b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoœci nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, 
c) 11.200.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoœci nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, 
d) 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoœci nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.

14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 13.240.000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda.

Po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS, kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.240.000,00 złotych i dzieli się na 66.200.000 akcji, dających prawo do 66.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

 22 kwietnia 2010 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11.000.000,00 złotych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 złotych i dzieli się na 55.000.000 akcji, dających prawo do 55.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu. 


16 lipca 2010 roku podpisano z Towarzystwem Finansowym SKOK S.A. Umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności bankomatowej. Podpisanie umowy jest kolejnym etapem w realizacji założeń strategii, polegającej na skoncentrowaniu działalności Spółki wokół jej podstawowej funkcji, czyli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. 169. 1385 z późn. zm.).

15 grudnia 2009 roku zarejestrowano zmianę wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 9 600 000 zł i dzieli się na 48 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Ogólna liczba głosów wynosi 48 000 000. Siedziba Spółki została przeniesiona z Warszawy do Gdańska.

30 września 2009 Spółka zawarła Umowę ogólną dotyczącą współpracy w zakresie obsługi transakcji i zarządzania bankomatami z Towarzystwem Finansowym SKOK S.A.

27 kwietnia 2009 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie zostało większościowym akcjonariuszem eCard S.A.

23 sierpnia  2007 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 24.000.000 zł do wysokości 48.000.000 zł, wynikającego z publicznej emisji 24.000.000 akcji serii L z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.000.000,00 złotych i dzieli się na 48.000.000 akcji, dających prawo do 48.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

6 grudnia 2006 r. Pierwszy bankomat eCard S.A. eCard dynamicznie rozwija sieć własnych nowoczesnych bankomatów, które wkrótce umożliwią m.in. zapłatę za rachunki czy doładowanie telefonów komówkowych, kart parkingowych i telefonicznych.

Debiut akcji eCard S.A. na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 2006 r. Spółka staje się spółką publiczną.

Główne i Zapasowe Data Center to maj 2006. eCard uruchamia główne i zapasowego Data Center dla usług Rozliczeń oraz 3DS.

PKO BP S.A. i  eService S.A. - nowi Partnerzy eCard to luty 2006. Wówczas nastąpiło zawarcie umowy o współpracy z Bankiem PKO BP S.A.oraz centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym eService S.A.

Podpisanie umowy z Arcot International Inc.
Grudzień 2005 Amerykański Arcot International Inc. – firma, która stworzyła wspólnie z Visa International, przyjęty następnie przez MasterCard system umożliwiający akceptację kart płaskich w internecie (3D Secure) podpisała umowę o wyłącznej na polskim rynku współpracy z eCard S.A.

I miejsce w Polsce w rankingu Technology Fast 50-Rising Stars
Październik 2005 eCard S.A.  zajęła pierwsze miejsce w Polsce a drugie w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu Technology Fast 50.

ePrzelewy - nowa usługa w eCard S.A.
Czerwiec 2005 W dniu 20 czerwca 2005 r. eCard S.A. uruchomiła nową usługę – ePrzelewy.

Można już płacić kartą American Express
Listopad 2004 Na mocy podpisanej umowy z American Express Poland S.A., system eCard S.A. autoryzuje płatności dokonywane za pomocą karty American Express.

eCard S.A. laureatem srebrnej nagrody "Rock Award 2003"
Marzec 2004 W dniu 18 marca 2004 r. Prezes Zarządu eCard S.A. odebrał z rąk Dyrektora Generalnego MasterCard International na Europę Środkową srebrną nagrodę "Rock Award 2003". W Polsce nagrody "Rock Award" są przyznawane przez MasterCard International od 2001 roku za szczególny wkład w rozwój rynku produktów płatniczych. eCard S.A. otrzymała nagrodę za "Największe osiągnięcia w zakresie rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych".

eCard S.A. i Xtrade S.A. podpisują umowę o współpracy
Wrzesień 2003 eCard S.A. oraz Xtrade S.A. – twórca platformy handlu elektronicznego B2B – podpisały umowę o współpracy w zakresie kompleksowego oferowania, promowania, sprzedaży i serwisowania usług elektronicznych.

MasterCard SecureCode w eCard S.A.
Sierpień 2003 eCard S.A. wdrożyła MasterCard SecureCode. Wszyscy Klienci eCard S.A. mogą już korzystać z pełnego systemu 3D Secure, która umożliwia weryfikację tożsamości osoby dokonującej transakcji kartą płatniczą przez internet.

3D Secure w eCard S.A.
Maj 2003 eCard S.A. jako pierwsze centrum autoryzacyjne w Polsce uruchomiła system 3D Secure w postaci Verified By Visa.

Rozpoczęczie działalności
Pażdziernik 2000 eCard S.A. uruchomiła usługe autoryzacji katy Visa i MasterCard.