Home » ... » Oferta eCard » Opłata interchange

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę z tytułu transakcji płatności tą kartą.

Ma ona na celu zrekompensowanie wydawcy karty ryzyka i kosztów ponoszonych w związku z obsługą rachunku właściciela karty. Opłata ta stanowi jeden z elementów, który składa się na prowizję jaką pobiera eCard S.A. od Akceptantów. eCard S.A. nie ma wpływu na wielkość opłaty interchange a może ona zależeć od wielu czynników, do których zaliczamy:

1. Typ karty,
2. Kraj, w którym została wydana,
3. Organizację Płatniczą w systemie której dana karta została wydane,
4. Inne takie jak kategoria działalności Akceptanta (dedykowane stawki opłaty interchange dla wyszczególnionych przez Organizacje Płatnicze kategorię Akceptantów) czy też środowisko transakcji w jakim karta płatnicza została użyta (np.: Internet, terminal, telefon)


Zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych, informujemy, że na wysokość Prowizji od Transakcji (zwanej w ustawie "opłatą akceptanta") składają się:

    1. opłata interchange - ustalana przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze i uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej, której wysokość wskazana jest na stronach internetowych:
        Visa,  MasterCard
    2. opłata systemowa - ustalana przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze i stanowiąca ich przychód, której wysokość wskazana jest na stronach internetowych:
        Visa, MasterCard
    3. marża agenta rozliczeniowego - której wartość wynika z różnicy pomiędzy wysokością Prowizji od Transakcji a sumą opłaty interchange i opłaty systemowej.